Opprop for boikott av Cultiva

Dokumentar og samfunnSamfunn og debattOpprop for boikott av Cultiva
Estimert lesetid 2min

Vi oppfordrer herved til boikott av stiftelsen Cultiva! Som forfattere med virke i Kristiansand er det vi som skal produsere den kulturen Cultiva vil benytte for å nå sine målsetninger. Etter at styret har lansert sin nye strategi for perioden 2011-2022, er det klart at vi ikke kan gå med på måten disse målsetningene skal nås. Dette av følgende grunner:

1. Styrets overordnete mål om å gjøre Kristiansand til Nordens fremste barneby innebærer en helomvending i forhold til tidligere satsing. Dette betyr i praksis at store deler av byens kulturarbeidere og -produsenter må legge om sin virksomhet for å kvalifisere til videre støtte. Vi motsetter oss at opparbeidet kompetanse omdannes til omsorgsarbeid og at kulturen gjøres til redskap i en snever familie- og befolkningspolitikk.

2. Styrets uttalte ønske om å omgå – til og med forandre – stiftelsesloven for å føre pengene tilbake til kommunale institusjoner, er en hån mot byens selvstendige kulturarbeidere og en undergraving av Cultivas legitimitet som uavhengig stiftelse.

3. Styrets nye arbeidsform, der man i liten grad vil basere driften på søknader, fordrer ydmykhet, troverdighet og kompetanse. På bakgrunn av de nye prioriteringene har vi ingen tillit til at det nåværende styret vil forvalte dette på en tilfredsstillende måte.

Vi krever derfor at Cultiva omformulerer sin strategi og at et samlet styre trekker seg fra sine verv. Dette burde skjedd allerede etter den ulovlige Kilden-tildelingen på 323-millioner – en sak der stiftelsen i ettertid har omgått lovverket ved å opprette «Lille-Cultiva». At stiftelsen nå åpent støtter Kristiansand kommunes ønske om å bringe saken inn for Stortinget, for slik å sikre framtidige overføringer til kommunale institusjoner, gjør at vi samlet sett ikke lenger kan ha tillit til styret.

Vi oppfordrer derfor alle kulturarbeidere med virke i Kristiansand til boikott av Cultivas strategiplan inntil hovedpunktene er gjort om og det nåværende styret har fratrådt sine verv.

Terje Dragseth

Pål Gitmark Eriksen

Cornelius Jakhelln

Nils Christian Moe-Repstad

Sigurd Tenningen

Publisert i Fædrelandsvennen 16. mai 2011